Royalimpregnert trekledning og brannsikkerhet

Nyheten om at royalimpregnert trekledning kan ha dårligere brannegenskaper enn deklarert, skaper usikkerhet rundt brannsikkerheten til bygningene der produktene er brukt. Alvdal Skurlag ønsker å informere sine kunder om følgende:

Av proffenmagasinet

Ski Bygg Felles bruker

Ski Bygg AS

3. mars 2021
En tidligere oppført villa med kledning Alvdal Royal
En tidligere oppført villa med kledning Alvdal Royal
En tidligere oppført villa med kledning Alvdal Royal
En tidligere oppført villa med kledning Alvdal Royal
SWITCH SECTION
0

– De siste tre månedene har vi ventet på testsvar vedrørende brannklassifikasjonen av royalbehandlede kledninger. Bakgrunnen for at testene ble bestilt var at Direktoratet stilte spørsmål ved om royalkledning var riktig klassifisert. 

I påvente av testsvar har vi gått grundig inn i de juridiske sidene av saken. Vi mener det ikke er grunnlag for å si at det er krav om testing av royalkledning. Produktet har vært i lovlig omsetning i 50 år, og det er ikke skjedd regelendringer som tilsier at produktet nå skal underlegges et testregime. 

Resultatet fra testingen viser at FIGRA-verdien for Royalkledningen er noe høyere enn kravet på 750W/s som gjelder for produkter som må testes i henhold til klasse D, men: 

  • Vi mener at testene som er brukt ikke er egnet for å vurdere brannsikkerhet for utvendig kledning. 

  • Vi mener at det ikke kan være ulike regler for produktet som ferdigbehandles i fabrikken og de som ferdigbehandles på byggeplassen. 

  • Vi mener sammenligningstestene som beskrives under viser at denne saken kan og må løses raskt og effektivt. 


Ingen forskjell

Mens vi har ventet på svar på klassifiseringstestene, har vi fått uavhengig brannfaglig ekspertise til å teste royalbehandlet kledning mot de alternativene som finnes for utvendig kledning. Disse sammenligningstestene har sett på kledningene som nær sagt alle nordmenn har på husene sine. Dette er kledning som er malt, beiset eller royalbehandlet. Testene viser ingen systematisk eller statistisk signifikant forskjell mellom malt og royalbehandlet kledning når det kommer til brannresistens. Royalbehandlet kledning har med andre ord lignende brannresistens som de andre typene kledning nordmenn bruker på husene sine, opplyser Alvdal Skurlag. 


SINTEF om brannegenskaper og klassifisering

Kravene til brannsikkerhet i bygninger er gitt i byggeforskriften TEK17 (Forskrift om tekniske krav til byggverk, KMD 2017). I veiledningen til TEK17 (Veiledning om tekniske krav til byggverk, DiBK 2017) finner man preaksepterte ytelser som kan benyttes for å tilfredsstille kravene i TEK17. Det stilles blant annet krav til at materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Veiledningen beskriver at utvendige overflater på bygninger kan ha betydning for brannspredningen i et bygg og til andre bygninger, og oppgir derfor en minste preakseptert ytelse for utvendige overflater, D-s3,d0.


Feil klassifisering på royalimpregnert trekledning

Trekledningers brannegenskaper (antennelighet, brannspredning, røykproduksjon, dråpesmitte) prøves og klassifiseres i henhold til NS-EN 13501-1. 

Produktstandarden for trekledninger NS-EN 14915:2013, gir mulighet for å klassifisere noen av produktene uten at brannegenskapene til produktet må testes først. Dette gjelder i hovedsak for ubehandlet trevirke, men er ikke spesifisert i produktstandarden. 

I forbindelse med et tilsyn Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennomførte på brannimpregnert trekledning i 2020 ble de oppmerksom på at produsenter av royalimpregnert trekledning deklarerte sine produkter feil. Produktene ble plassert i system 4 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, men skulle vært plassert i system 3. Forskjellen er at i system 3 skal et tredjeparts laboratorium vurdere brannegenskapene og klassifiseringen av kledningen, mens i system 4 kan produsenten vurdere dette selv.


Ulike krav

Da produsentene av royalimpregnert kledning ble gjort oppmerksomme på dette, satte de i gang en prosess for å få på plass riktig dokumentasjon i samråd med blant annet deres egen bransjeorganisasjon Treindustrien. Som del av dette arbeidet har produsenten bestilt branntesting av produktene. 

Royalimpregnert trekledning er brukt på bygninger i brannklasse 1 med 2-3 etasjer, men også i bygninger i brannklasse 2 og 3 med 3 etasjer eller mer. I brannklasse 2 og 3 må imidlertid bruken av denne kledningen som regel kombineres med andre brannsikringstiltak. Man kan da velge preaksepterte løsninger, eller gjennomføre brannteknisk analyse. Brannklassene stiller ulike krav til brannsikkerhetsnivå til bygningene, slik at betydningen av kledningens brannsikkerhet vil variere for konkrete bygninger.


Må ha mer kunnskap

Vurderinger av hvordan feil klassifisering av royalimpregnert trekledning påvirker brannsikkerheten i flere typer bygninger og virksomheter er igangsatt, blant annet av Treindustrien og Boligprodusentenes Forening. Før man kan konkludere med hvilke tiltak som må gjennomføres og i hvilke bygninger det er nødvendig for å tilfredsstille kravene til brannsikkerheten, er det nødvendig med mer kunnskap om brannegenskapene til produktene.

I noen tilfeller vil rådgiverne som har utført prosjekteringen av bygninger der disse produktene er brukt, kunne vurdere hvordan den nye informasjonen påvirker brannsikkerheten for de enkelte bygningene. Men i mange tilfeller vil de være avhengig av at det fremskaffes mer dokumentasjon om hvordan kledningen kan påvirke blant annet brannspredning.


(Utdrag av informasjon fra SINTEF)5023
Nyheten om at royalimpregnert trekledning kan ha dårligere brannegenskaper enn deklarert, skaper usikkerhet rundt brannsikkerheten til bygningene der produktene er brukt. Det gir store utfordringer for byggebransjen.
b-TrueFalse
Les også